इच्छा

थकून तुझ्या पायरीवर बसताना फरशीवरून पाय निसटला आणि डोक्याला खोक पडली. इच्छा वाचन सुरू ठेवा