अर्थ-अनर्थाची कविता

मला खूप काही म्हणायचं असतं
मांडायचं असतं
बोलून दाखवायचं असतं तुला अर्थ-अनर्थाची कविता वाचन सुरू ठेवा

दुःखवर्णनाचे वर्णन- मध्य

दुःखवर्णनाचे वर्णन- सुरूवात

 

दुःखवर्णनाचे वर्णन- मध्य
दुःखवर्णनाचे वर्णन- मध्य वाचन सुरू ठेवा