तू नसताना

एकटेपणाची गातो गाणी तू नसताना
मोजत बसतो श्वास एकटे आलेगेले
तू नसताना तू नसताना वाचन सुरू ठेवा

Advertisements