तू मान तिरपी करून

मी खूप काही बोल्लो
भडाभडा बोल्लो
भडास काढली, सगळी तू मान तिरपी करून वाचन सुरू ठेवा