मी जरा थांबलो तू ही मागे वळून बघशील का?

मी जरा थांबलो तू ही मागे वळून बघशील का?
संधिकालच्या धुंद क्षणांना पाऊस देशील का? मी जरा थांबलो तू ही मागे वळून बघशील का? वाचन सुरू ठेवा