चम्या -३

चम्या -१

चम्या -२

“ए चम्या… चम्याव…”, लोण्या हाक मारत होता चम्या आपल्याच धुंदीत मातीत रेघा काढत बसला होता. “का रे असा का बसलाय?”, लोण्या त्याच्या डोक्यावर टपली मारत करवादला. चम्या -३ वाचन सुरू ठेवा

राजा आणि प्रधानाचा वग

राजा: कोण आहे रे तिकडे?

प्रधान: मी आहे सरकार…

(प्रधान काही बाहेर येत नाहीत.)

राजा: कोण आहे रे तिकडे?

प्रधान: मी आहे सरकार…

राजा: अहो मग इकडे या…

प्रधान: आलो आलो सरकार… राणीसाहेबांना आंघोळ घालत होतो म्हणून थोडा वेळ लागला राजा आणि प्रधानाचा वग वाचन सुरू ठेवा